سلام

در هر هفته مرحله به مرحله شروع به راه اندازی این آی سیDS1307خواهیم کرد

 

 در ابتدا آشنایی با پایه هایاین آی سی

در ادامه مطلب اموزش کار با این آی سی را فرا خواهیم گرفت

29/07/91 ..ادامه مطلب ...